Nya åldersuppgifter leder inte till resning i våldtäktsmål

Högsta domstolen avslår resningsansökan. © Crimecentral

Högsta domstolen avslår resningsansökan. © Crimecentral

Den unge mannen bedömdes vara 16 år gammal när han deltog vid en bestialisk gruppvåldtäkt, något som gjorde att påföljden blev förhållandevis mild. Nytillkomna uppgifterna gjorde dock gällande att han var flera år äldre än så, vilket gjorde att en ansökan om resning aktualiserades. I oktober avslogs den dock av Högsta domstolen som ansåg att det saknades stöd i lag och praxis för att bevilja den.

Resningsärenden i brottmål brukar i huvudsak handla om att nya omständigheter eller bevis framkommit som motiverar att skuldfrågan prövas på nytt. I det här fallet var den rättsliga frågan dock om resning kan beviljas för att på nytt bedöma endast påföljdsfrågan till nackdel för den tilltalade.

Utsattes för grov våldtäkt
Det var i september i fjol som en ung kvinna blev utsatt för en gruppvåldtäkt av ett antal så kallade flyktingbarn. Hon lyckades tillkalla hjälp varpå ett antal misstänkta personer kunde gripas.

Tre unga män ställdes inför rätta varav  den i resningsärendet aktuelle gärningsmannen i november 2015 dömdes för delaktighet i den grova våldtäkten. Flyktingbarnet uppgav att han var född år 1999 och således endast bara 16 år gammal när våldtäktsbrottet begicks. Det gjorde att straffet för honom blev förhållandevis milt – sluten ungdomsvård i nio månader.

Dessutom dömdes flyktingbarnen att betala skadestånd till målsäganden. Månaden därpå fastställde Svea hovrätt domen mot honom.

Ny utredning motiverade resningsansökan
Sedan hovrättsdomen vunnit laga kraft framkom nya uppgifter från Interpol om den unge mannens ålder. Informationen gjorde gällande att han var fyra år äldre än vad man utgått ifrån vilket föranledde Riksåklagaren att överlämna en resningsansökan till Högsta domstolen med en begäran om att målet skulle resas och tas upp till ny prövning för att på nytt bedöma vilket straff mannen skulle få.

Ingen resning
Enligt rättegångsbalken får resning beviljas om de nya omständigheterna och bevisen sannolikt skulle ha lett till att brottet hänförts under en väsentligt strängare straffbestämmelse än den som tillämpades vid det lagakraftvunna avgörandet. Riksåklagaren argumenterade emellertid för att en annan påföljdsbestämmelse skulle ha tillämpats, och det är något som Högsta domstolen menar inte kan utgöra grund för resning med hänvisning till avsaknad av stöd i lag samt praxis. Därmed avslogs Riksåklagarens resningsansökan. Beslutet att neka resning var enhälligt.

Resningsärendet har målnummer Ö 3278-16 vid Högsta domstolen.

Apoteksrånet i Skellefteå – rättegångsrapportering

Rättegången hölls i sal 1. © Crimecentral

Rättegången hölls i sal 1 vid Skellefteå tingsrätt. © Crimecentral

Beväpnad med en kniv rånade den 30-årige mannen ett apotek i Skellefteå på narkotikaklassade läkemedel, enligt åklagaren. Den 1 november höll tingsrätten sin huvudförhandling i målet och Crimecentral såg till att närvara.

Omkring fem minuter efter utsatt tid (09:00) ropades målet – som pågick i sal 1 – in. Rättens ordförande började med att presentera bland annat den tilltalade och gå igenom formalia samt hur dagen skulle fortlöpa.

Förutom personal från Kriminalvården fanns omkring 15 personer på åhörarplatserna, undertecknad inkluderad. En av poliserna som utredde rånet fanns också på plats från morgonen.

Åklagaren citerade sin stämningsansökan och yrkade att 30-åringen skulle fälls till ansvar för rån. Målsäganden yrkade på skadeståndsanspråk via sitt biträde.

30-åringens försvarare, advokat Johan Gullesjö, förklarade att hans huvudman förnekar brott och bestred skadeståndsanspråken.

Tio minuter efter inledningen tog åklagaren över ordet och utvecklade omständigheterna kring gärningen som begicks söndagen den 2 oktober. Bland annat spelades totalt fem övervakningsfilmer upp som visade gärningsmannen när han först går in på ICA Kvantum och sedan lämnar via kassan för att därefter bege sig mot Apoteket Hjärtat och råna butiken på några förpackningar Sobril.

Åklagaren informerade om att det – efter att övervakningsbilderna offentliggjorts i media – kom in ett flertal tips om vem gärningsmannen kunde vara, varav 30-åringen var en av dem som pekades ut.

Målsägandebiträdet fick ordet och utvecklade grunderna för skadeståndsanspråken. Näst på tur stod Johan Gullesjö som var mycket kortfattad när han bemötte öppningsanförandena – han riktade in sig på att den analys som den kriminaltekniska fotografen gjort och advokaten menade att utlåtandet inte hade något starkt bevisvärde.

”Skynda dig, för ditt eget bästa”
Kvinnan som jobbade på apoteket var målsägande i målet och berättade att hon aldrig fick någon tydligt bild av rånaren men att hans ansikte och ögon skymtade till i slutet av brottsutförandet. I samband med rånet blev hon hotad med kniv och när hon överlämnade fel styrka på medicinen förklarade rånaren att hon skulle skynda sig – för sitt eget bästa.

Hon berättade att polisen visat upp ett antal bilder på olika personer men att hon inte kunde identifiera någon fullt ut. En av bilderna, som föreställde 30-åringen, ansåg hon dock företedde likheter med gärningsmannen.

Målsägandebiträdet tog över och ställde några frågor kring hur rånet kom att påverka henne. Det visade sig att kvinnans man stannade hemma från jobbet i en vecka efter rånet, varför man yrkade ersättning för makens inkomstförlust.

Försvararens enda frågeställning kretsade kring det målsäganden berättat om gärningsmannens hy, nämligen att hon tyckte den var gropig. På direkt fråga från försvararen ansåg brottsoffret inte att den 30-årige mannen som åtalats för rånet hade sådan dålig hy.

”Minns inte”
Ganska precis 10:00 var det 30-åringens tur att berätta samt bli utfrågad om händelsen. Inledningsvis förklarar 30-åringen att han inte kan eller vill säga något.

– Jag har ingenting att säga.

När 30-åringen fick frågan om han mindes vad han tidigare sagt i polisförhör påstod han sig inte komma ihåg.

– Det minns jag inte, sade 30-åringen

30-åringen fick allehanda frågor av åklagaren om sina förehavanden men uppgav sig i princip inte minnas något om den aktuella dagen.

– Jag vet inte, löd ett av svaren.

Åklagaren: kommer du ihåg något förhör som hållits med dig?

– Nej, blev svaret från den rånåtalade mannen.

Åklagaren refererade under utfrågningen till polisförhör som hållits med 30-åringen, men uppenbarligen var det inget som kunde friska upp hans minne.

Någon kännedom om den kniv som ska ha försvunnit från en lägenhet där en vän till honom bodde hade han heller inte.

En dryg timme efter att rättegången inleddes beslutades om en första paus på 15 minuter, en paus som i praktiken blev mycket längre än så.

När målet ropades in igen var det dags för det första vittnesförhöret. Vittnet, en man, som var säkerhetsansvarig för apoteket svarade på frågor om hur man hanterat personalsäkerheten med anledning av rånet.

Det andra vittnesförhöret var med apoteketschefen och hon fick bland annat berätta om åtgärder som vidtagits för att personalen skulle känna sig tryggare på arbetsplatsen.

Ganska precis 11:00 avslutades vittnesförhöret med apotekschefen.

Missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet
I målet har tingsrätten inhämtat ett yttrande från Frivården samt ett utdrag från belastningsregistret. Rättens ordförande gick igenom delar av personutredning där det framkom att 30-åringen har både alkohol- och missbruksproblematik. Han saknar sysselsättning och säger sig uppleva psykisk ohälsa samt social isolering, enligt yttrandet. 30-åringen är dock inte straffad för några allvarliga brott tidigare.

Efter lunchuppehållet var det dags för vittnesförhör med den kvinna som bodde nära apoteket och som 30-åringen ska ha varit hemma hos den aktuella dagen.

Hon hade inledningsvis svårigheter att orientera sig minnesmässigt men kom till slut fram till den aktuella dagen som är av intresse i målet.

Under vittnesförhöret berättade kvinnan att 30-åringen inte mådde bra den där dagen.

– Han var inte sig själv helt enkelt, förklarade hon.

30-åringen var enligt kvinnan alkoholpåverkad och som ”förbytt”. Kvinnan berättade också under förhöret att hon ändrat sina uppgifter i ärendet; att hon själv skulle ha lämnat lägenheten under eftermiddagen men att det egentligen var 30-åringen som lämnade lägenheten.

13:30 förklarade ordföranden att bevisningen i målet gåtts igenom och överlämnade därefter till åklagaren för att påbörja sitt slutanförande.

Sammanfattningsvis menade åklagaren att åtalet skulle anses som styrkt. ”Dödshot med reell innebörd”, sammanfattade åklagaren gärningen som.

– Det finns anledning att gå utöver minimistraffet, menade åklagaren, och yrkade på fängelse i ett år och tre månader.

Målsägandebiträdet tog över och sammanfattade skadeståndsanspråken.

Därefter tog den offentlige försvararen Johan Gullesjö över och ifrågasatte bevisningen i målet.

– Åklagaren har inte lyckats styrka att det här rånet gjorts utav [30-åringen], menade han.

13:50 förklarades huvudförhandlingen avslutad varpå rätten drog sig tillbaka för att hålla enskild överläggning och bland annat besluta om häktningsfrågan.

Under rättegången ingav 30-åringen ett likgiltigt intryck även om han verkade intresserad av vad som sades respektive förevisades.

Fängelsestraff för knivmisshandel i centrala Skellefteå

Offret knivskars på Möjligheternas torg. © Crimecentral

Offret knivskars på Möjligheternas torg. © Crimecentral

Två män, 21 respektive 34 år, drabbade i fjol samman på torget i centrala Skellefteå. Det slutade med att den äldre av de två fick ett knivhugg i ryggen. Förra veckan dömdes gärningsmannen till fängelse i åtta månader för våldsdådet.

Sammandrabbningen skedde den 18 juni 2015 – dagen före midsommarafton. De två männen träffade på varandra av en slump och hamnade först i verbal konflikt varpå det hela övergick till handgripligheter. Den yngre mannen fick motta knytnävsslag och den äldre av de två blev knivskuren i ryggen. 21-åringen avlägsnade sig från platsen efter knivdådet men kunde gripas redan samma dag.

Åklagaren yrkade i sin stämningsansökan på att både 21-åringen och 34-åringen skulle dömas för misshandelsgärningar. Polisutredningen har dragit ut på tiden men förra veckan meddelade tingsrätten dom i målet. 21-åringen döms för misshandel till fängelse.

Misshandel av normalgraden
Till en början rubricerades gärningen som försök till mord men vid häktningen bedömdes brottet som grov misshandel. Det var också grov misshandel som åklagaren ville få 21-åringen dömd för, men tingsrätten menar att händelseförloppet varit kortvarigt och knivsticket var heller inte alltför djupt. Därför kommer rätten fram till att brottet ska bedömas som misshandel av normalgraden.

Fängelse samt skadestånd
Knivdådet har enligt tingsrättens mening ett straffvärde som motsvarar tio månaders fängelse. Den tilltalade var dock 20 år gammal vid tiden för gärningen och påföljden mildras därför till fängelse i åtta månader. 21-åringen ska även utge dryg 28 000 kronor i skadestånd till sitt offer.

21-åringen härstammar från Somalia och 34-åringen kommer från Iran.

Målet har målnummer B 711-15 vid Skellefteå tingsrätt.

Läs också:
Ännu inget åtal för våldshändelserna i Skellefteå sommaren 2015

Här är indiciekedjan som fällde den mordåtalade duon för dödsskjutningen i Biskopsgården

Tekniska fynd, vittnesuppgifter samt generellt sett besvärande omständigheter. Den sammantagna bilden av den bevisning som åklagaren presenterade under rättegången ansågs tillräckligt klar och tydlig för att två män, 26 och 28 år, skulle kunna dömas för att gemensamt och i samförstånd skjutit ihjäl en till synes oskyldig man utanför en skola i Biskopsgården.

Här är indicierna som tingsrätten lutade sig mot i sin 46-sidiga dom.

 • I utredningen har polisen kvällen efter dådet beslagtagit en moped och en handske som båda har haft tändsatspartiklar och kan därför knytas till i närtid gjorda skjutningar med kulor av samma sammansättning av 7,65 respektive 9 mm som påträffades på brottsplatsen.
 • Nära den plats där mopeden och handsken säkrades anträffades också en ryggsäck innehållande en kulsprutepistol och en pistol som med största sannolikhet var de vapen som användes vid skjutningen. I ryggsäcken fanns motsvarande andra handske som den som hade tändsatspartiklar på sig. I ryggsäckan fanns den andra handsken.
 • Personer har vittnat om att mopeden har färdats från brottsplatsen till Molnvädersgatan. Genom övervakningsbilder och vittnesuppgifter är det också klarlagt att det var två personer som flydde på mopeden.
 • På mopeden, pistolen och balaklavaluvorna i ryggsäcken fanns DNA som med största sannolikhet härstammar från 28-åringen.
 • På handsken med tändsatspartiklar och på balaklavaluvan i ryggsäcken fanns DNA som med största sannolikhet kommer från 26-åringen.
 • På ett fotografi från ett bankomatuttag i Uddevalla några dagar före dådet syns de båda männen tillsammans.
 • En bil som 26-åringen ska ha köpt stoppas av polis den 1 november på riksväg 44 i Uddevallatrakten. Då sitter både 26-åringen och 28-åringen i den.
 • Vidare analys av mobiltrafik visar att de båda har haft kontakt med varandra såväl dagarna före mordet som dagarna efter.
 • Mobiluppkopplingar visar att de båda begett sig in mot Göteborg den 30 oktober 2015.
 • 28-åringen har på eftermiddagen, dagen för dådet, sagt till sin flickvän att han skulle stänga av telefonen några timmar eftersom han skulle bege sig på ett ”mission”.
 • Varken 26-åringen eller 28-åringen har använt sina respektive mobiltelefoner vid tiden för gärningen, eller varit anträffbara via dem. Båda männen saknar alibi för brottstillfället. De senaste mobiluppkopplingarna ger vid handen att båda befann sig på Hisingen.
 • Dagen efter dådet beställs en taxiresa från 28-åringens telefon i namnet ”Isak” till en viss adress i Göteborg. När taxiresan är avslutad registreras att bilen, som 26-åringen ska ha köpt, lämnat Hisingen. Kring denna tid ringer 28-åringen till 26-åringen ett flertal gånger, utan att kunna nå honom. Något senare lämnar de båda Göteborgstrakten i bilen och kör mot Uddevalla.

Inga alternativ
Sammantaget menade Göteborgs tingsrätt att det inte fanns några alternativa förklaringar till den presenterade indiciekedjan än att de tilltalade männen begått gärningen. Domstolen nämner även att männen lämnat knapphändiga uppgifter under såväl förundersökning som huvudförhandling. Deras förklaringar till DNA-fynden är enligt rätten inte trovärdiga och förändrar inte styrkan av den centrala bevisningen i målet.

Ångrade respektive överklagan
Målet överklagades och i mitten av september var det planerat att hovrätten skulle inleda sin huvudförhandling och granska indiciebevisningen på nytt – men 26-åringen och 28-åringen tog tillbaka sin respektive överklagan och domstolen avskrev målet, som Crimecentral tidigare rapporterat om.

Sedan dess har avgörandet vunnit laga kraft och de båda männen ska således ha börjat avtjäna sina respektive verkställigheter.

Göteborgs tingsrätts målnummer är B 13701-15, B 13424-15 respektive B 2986-16. Hovrätten för Västra Sveriges målnummer är B 3725-16.

Läs också:
Hovrättsrättegång inställd – dömda för dödsskjutning drog tillbaka sina överklaganden
Starka indicier fällde två för dödsskjutning i Biskopsgården – ny rättegång väntar

Karlskogabo hetsade mot zigenare och asylsökare på Facebook

Med hjälp av Facebook spred mannen meddelanden där han talade om att spränga zigenare och att flyktingar skulle dö. Förra veckan dömdes han för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och dagsböter.

Det var i november förra året som mannen kommenterade två stycken nyhetsartiklar via sitt flöde på Facebook. Den första artikeln handlade om ett av Sveriges alla slumläger, något som 50-åringen kommenterade med att man på ”nyår får spränga zigenare”. Den andra artikeln handlade om gruppvåldtäkten vid Fåfängan i Stockholm förra året och där uttryckte mannen en vilja om att ”alla flyktingar ska dö” i samband med att han kommenterade den.

Karlskogabon åtalades i februari för hets mot folkgrupp. Enligt åklagaren har mannen via sina meddelanden uttalat sig nedsättande om folkgruppen romer samt hotat en grupp av personer med anspelning på bland annat nationellt ursprung.

50-åringen har erkänt att han skrivit de aktuella meddelandena men gjort gällande att brottet bör betraktas som ringa. I polisförhör har mannen förnekat till den formella brottsrubriceringen och hävdat att den första händelsen var ett ”skämt” och inte något som han skrev för att orsaka någon ”större uppståndelse”. Den andra kommentaren har han förklarat med att han blev upprörd för att gärningsmännen fick lindriga straff för gruppvåldtäkten.

Karlskogabon har haft omkring 600 vänner på Facebook som kunnat ta del av hans kommentarer. Det leder tingsrätten till slutsatsen att brottet inte kan bedömas som ringa med hänsyn till den stora personkretsen.

Örebro tingsrätt dömer således 50-åringen för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 8 000 kronor i dagsböter.

26-åring döms till fängelse och utvisning efter utomhusvåldtäkt

Det var här på Stallgatan som kvinnan blev överfallen och våldtagen. © Crimecentral

Det var här på Stallgatan som kvinnan blev överfallen och våldtagen. © Crimecentral

En våldtäkt och två fall av misshandel gör att en 26-årig man döms till fängelse i två och sex månader. Domen som meddelades av Skellefteå tingsrätt förra veckan innebär också utvisning i tio år för den våldsdömde mannen.

Våldtäkten och det ena fallet av misshandel begicks i somras medans det andra misshandelsfallet är ett äldre ärende och ska ut utförts 2014. De två förstnämnda brotten ska ha begåtts mot en kvinna som han haft en relation med. Sommarens misshandelsfall begicks mot en för honom okänd kvinna som han rammade med sin cykel i samband med att sexualbrottet upptäcktes.

Våldtäkten den 6 augusti begicks nattetid i ett skogsparti vid Stallgatan i Skellefteå och uppdagades av ett par vittnen som passerade platsen. Det ingående händelseförloppet är något oklart eftersom Skellefteå tingsrätt valt att sekretessbelägga den ingående beskrivningen av gärningen.

Förnekar brott
26-åringen har helt och hållet förnekat de brottsanklagelser som riktats mot honom. För att styrka åtalspunkterna mot mannen har åklagaren åberopat bland annat vittnesförhör och protokoll från brottsplatsundersökning samt rättsintyg. Den tilltalade har själv åberopat viss bevisning. Vid en samlad bedömning av bevisningen fann domstolen det styrkt att 26-åringen begått de tre brott som åklagaren hävdat.

Fängelse, utvisning och skadestånd
Domstolen betonar att de brott som 26-åringen döms för har ett högt straffvärde och att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma på fråga. Domstolen bestämmer påföljden till fängelse i två år och sex månader vilket ska följas av utvisning fram till och med 2026. Straffet mildras något eftersom tingsrätten tagit hänsyn till att 26-åringen kommer lida men av utvisningen – han har nämligen en son här i Sverige.

Drygt 130 000 kronor bestämmer också tingsrätten att mannen ska betala i skadestånd till sina offer, den största delen av summan till den kvinna som han döms för att ha våldtagit och misshandlat.

26-åringen härstammar från Afrika, närmare bestämt Gambia och invandrade till Sverige för något år sedan. Av hans belastningsregisterutdrag som domstolen inhämtat i målet framgår att han inte tidigare lagförts för något brott.

Eftersom 26-åringen förnekar brottsligheten han nu döms för är det högst sannolikt att målet kommer avgöras av nästa instans.

Hovrättsrättegång inställd – dömda för dödsskjutning drog tillbaka sina överklaganden

Fruktan för att bli dömd till livstids fängelse för en brutal dödsskjutning av en 26-årig man utanför Sjumilahallen i Biskopsgården ledde till att två morddömda män drog tillbaka respektive överklagan. Hovrättsförhandlingarna skulle ha inletts i förra veckan men nu har således männen, 26 och 28 år, valt att acceptera sina morddomar.

Dödsskjutningar som begås på öppen gata i Sveriges tre storstäder brukar sällan leda till åtal, men i det här fallet har polis och åklagare lyckats säkra fällande domarna mot de två åtalade männen.

Våldsdådet ägde rum på kvällen den 30 oktober 2015 vid Sjumilahallen i den socialt utsatta stadsdelen Biskopsgården. Offret, en 26-årig man av afrikanskt ursprung, träffades av omkring 15 skott. Han var enligt uppgift inte känd av polisen sedan tidigare, vilket gör mordet till ett mysterium.

Efter en lång och gedigen polisutredning kom två brottsbelastade män att åtalas för gärningen och även andra brott. En av männen, 26-åringen, är svensk och hans två år äldre kamrat härstammar från Elfenbenskusten. Båda dömdes för mordet och de övriga brotten som ingick i åtalet – till fängelse i 18 år vardera.

26-åringen och 28-åringen överklagade till hovrätten, som Crimecentral tidigare uppmärksammat, med vädjan om mildare domar. Åklagaren överklagade också domarna mot männen, men endast anslutningsvis. Den 13 respektive den 14 september bestämde sig emellertid de morddömda männen för att återkalla sina överklaganden vilket fick hovrätten att fatta beslut om avskrivning i den delen. Den ännu oprövade delen av målet berör talan om skadestånd.

De båda männen har under förundersökningen och rättegången helt förnekat inblandning i det dödliga skottdådet. Den inställningen håller bägge fast vid, något som framgår av respektive skrift.

”[26-åringen] vill framhålla att han är oskyldig till den gärning för vilken han har dömts”, står det att läsa i en av hovrättens aktbilagor.

Avskrivningsbeslutet innebär dock inte att de långa fängelsedomarna vunnit laga kraft ännu – beslutet från hovrätten kan nämligen fortfarande överklagas av parterna.

Hovrätten för Västra Sveriges målnummer är B 3725-16.

Läs också:
Starka indicier fällde två för dödsskjutning i Biskopsgården – ny rättegång väntar

Starka indicier fällde två för dödsskjutning i Biskopsgården – ny rättegång väntar

En av två patroner som hittades på brottsplatsen. © Polisen

En av två patroner som hittades på brottsplatsen. © Polisen

De mordåtalade männen nekade – men indicierna mot dem var många och starka. Sammantaget ansågs åklagarens indiciekedja binda de båda männen, 26 respektive 28 år, till den dödsskjutning som ägde rum i oktober förra året intill Sjumilahallen i Biskopsgården, enligt domen från Göteborgs tingsrätt. Bägge männen har dock överklagat och nu väntar ny rättegång i hovrätten.

Det blev längsta möjliga tidsbestämda fängelsestraff för var och en av männen men det finns en essentiell fråga som lämnats obesvarad; varför sköts offret ihjäl? Motivet är fortfarande höljt i dunkel.

Dog i ett kulregn
Det var på kvällen den 30 oktober 2015 som offret – en 26-årig man – var på väg till fotbollsträning i Sjumilahallen i den socialt utsatta stadsdelen Biskopsgården. Två gärningsmän avlossade plötsligt en mängd skott mot honom, varvid han tillfogades dödliga skador och avled efter ett tag. Flera personer larmade.

Vittnesuppgifter gjorde gällande att gärningsmännen lämnat platsen på en moped. Efter en vecka kunde den äldre av de två gripas och några dagar senare fastnade även den yngre i rättsväsendets nät. De båda har förnekat delaktighet i mordet.

Duon ansågs överbevisad om brottet och i en dom från den 15 juli dömde Göteborgs tingsrätt männen för att gemensamt och i samförstånd begått skottdådet.

Längsta möjliga tidsbestämda fängelsestraff
Göteborgs tingsrätt betonar att utgångspunkten är att normalstraffet för mord är fängelse i 14 år år. Därefter går man vidare och kommer fram till att mordoffret måste ha känt dödsångest eftersom han inte avled omedelbart.

Således bestämmer domstolen att männen ska dömas till 18 års fängelse –  det längsta tidsbestämda straff som kan utdömas. Förutom mordet döms männen även för andra förbrytelser.

26-åringen döms för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, vapenbrott, grovt vapenbrott, olovlig körning, grov olovlig körning, rattfylleri samt ringa narkotikabrott.

28-åringen döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grovt vapenbrott.

Brottsbelastad duo
Det långa fängelsestraff som respektive mordtilltalad ska avtjäna – om domen fastställs – är förvisso det längsta som duon dömts till hittills, med råge, men det är långt ifrån första gången som de båda förekommer i domstolssammanhang.

Crimecentral har begärt ut de belastningsregisterutdrag som Göteborgs tingsrätt inhämtat i målet. Av dessa framgår att 26-åringen fanns noterad under fem avsnitt och att 28-åringen lagförts vid 16 tillfällen.

26-åringen har tidigare inte blivit dömd för några grövre våldsbrott. 2013 dömdes han emellertid för bland annat två fall av grovt vapenbrott till fängelsestraff.

28-åringen är däremot upprepade gånger dömd för våldsbrott, till exempel rån och grov misshandel. 2012 dömdes han för bland annat två fall av grovt vapenbrott till fängelse i två år.

Ny rättsprocess
De morddömda männen har båda överklagat domen och sålunda är det högst sannolikt hovrätten som får säga det sista ordet.

Advokat Anders Lindstrand, som försvarar 26-åringen, framhäver i överklagandeskriften att ”tingsrätten har felaktigt värderat föreliggande bevisning”. Han pekar bland annat på att ”vittne efter vittne” har gjort iakttagelser om två mörka killar som ska ha varit ungefär lika långa. Därefter tar han upp att 26-åringen är mycket längre än sin två år äldre kamrat och helsvensk i förhållande till 28-åringen som härstammar från ett afrikanskt land. Anders Lindstrand avslutar med att nämna att 26-åringen har lämnat ”godtagbara förklaringar” till resterande indicier.

28-åringens försvarsadvokat, Mia Sandros, är kortfattad enligt överklagan och konstaterar i princip att ”åklagaren har inte mot [28-åringens] bestridande styrkt sin talan”. Därför vill man att åtalet ogillas eller i vart fall att påföljden mildras.

Hovrätten för Västra Sverige har planerat in totalt sju dagar till sin huvudförhandling med start den 14 september och planerat avslut den 29 september. Till stor del kommer rätten under huvudförhandlingen att ta del av inspelade förhör utan att parterna är närvarande.

Göteborgs tingsrätts målnummer är B 13701-15, B 13424-15 respektive B 2986-16. Hovrätten för Västra Sveriges målnummer är B 3725-16.

Fängelse efter kvinnoöverfall på tunnelbana

Gärningsmannen fångades av övervakningskamera.

Gärningsmannen fångades av övervakningskamera. © Polisen

Med våld och verbala påtryckningar gav sig gärningsmannen på en yngre kvinna på tunnelbanan – och kom över ett armbandsur. Flera personer bevittnade händelsen och förövaren kunde gripas i nära anslutning till brottsplatsen. En brottsbelastad 31-åring döms nu till fängelse för tunnelbanedådet och andra brott.

Södertörns tingsrätt höll sin huvudförhandling i målet under tre dagar denna månad och i fredags avkunnades domen mot 31-åringen. Under huvudförhandlingen har åklagaren också valt att justera en av gärningsbeskrivningarna.

Gav sig på kvinna samt tog klocka
Det mest medialt uppmärksammade brottet 31-åringen döms för är våldsdådet som begicks den 27 juli 2016 i tunnelbanestationen Gärdet Norra. Inför öppen ridå fick allmänheten se hur en gärningsman riktade upprepade slag mot en 23-årig kvinnas ansikte, varpå han också drog ut henne och slet åt sig en klockan som hon bar på sig.

Oklart motiv
Motivet till dådet förefaller något oklart. Brottsoffret har lämnat motsägelsefulla uppgifter om våldsdådet och har inte direkt varit benägen att medverka till att bringa klarhet i vad som hänt samt varför det hände. En av polisassistenterna som kallades till tunnelbanestationen noterade att kvinnan blivit misshandlad, varpå kvinnan förklarade att hon ”kanske sprungit in i en vägg”. Trots att händelsen fångades av övervakningskamera berättade det uppenbara offret enligt ett målsägandeförhör att inget hade hänt och att det inte fanns något att berätta.

Kvinnan hävdade inledningsvis att det var en okänd man som angripit henne men har under rättegången berättat att hon och 31-åringen känner varandra.

Under förundersökningen förnekade 31-åringen brottsanklagelserna, men valde under rättegången att erkänna att han utdelat ett halvdussin slag mot kvinnan. Södertörns tingsrätt dömer honom för misshandel av normalgraden samt för olaga tvång avseende tillgreppet av armbandsuret – tingsrätten utgår i sin bedömning från att klockan egentligen ägdes av 31-åringen och anser således att man inte kan fälla honom för rån som åklagaren huvudsakligen yrkade på.

Döms för nio brott
Förutom de två nämnda brotten döms 31-åringen också för att ha begått fem verbala angrepp mot poliser i tjänst; ett fall av förolämpning och fyra fall av hot mot tjänsteman. Dessutom döms han för hastighetsöverträdelse samt bilbältesförseelse.

Straffet för den samlade brottsligheten blir fängelse i sex månader. Det är dock endast en av fem poliser som han förpliktigas att utge skadestånd på 5 000 kronor till – tingsrätten menar att de flesta kränkningarna inte varit tillräckligt allvarliga för att kränkningsersättning ska utgå.

Välkänd av polis och domstol
Det är långt ifrån första gången som 31-åringen hamnat inför skranket. Enligt mannens belastningsregisterutdrag, som domstolen inhämtade förra månaden, förekommer han under 19 avsnitt sedan 2000. Han är upprepade gånger dömd för våldsbrott, bland annat grov misshandel och rån. 31-åringen har redan hunnit avtjäna flera fängelsestraff.

Den tilltalade är född i Stockholms län men har invandrarbakgrund via sina föräldrar som båda härstammar från Afrika. Tingsrätten har beslutat att han ska vara fortsatt häktad till dess att domen mot honom vinner laga kraft.

Södertörns tingsrätts målnummer är  B 5939-15.

Ingen tredje rättegång om kidnappningsförsök – dom mot 59-åring står fast

Högsta domstolens beslut innebär slutpunkten. © Crimecentral

Högsta domstolens beslut innebär slutpunkten. © Crimecentral

Dömd mot sitt nekande för försök till olaga frihetsberövande och stöld – av två domstolar. Den 59-årige mannen från Skellefteå har inte vunnit några rättsliga framgångar i tingsrätt eller hovrätt – och för någon vecka sedan kom den senaste motgången. Högsta domstolen avslog hans begäran om en tredje rättegång.

Den 11 augusti meddelade Högsta domstolen beslutet i målet om prövningstillstånd och eftersom begäran avslogs fick det till följd att att hovrättsdomen vann laga kraft. Det betyder i det här fallet att den 59-årige mannen nu har överlämnats till den rättspsykiatriska vården.

Tonårig flicka överfölls under joggingtur
Det var under sin sedvanliga motionsrunda i centrala delarna av Skellefteå som den 16-åriga flickan blev överfallen av den äldre mannen. Med våld och verbala påtryckningar försökte han få in henne i sin skåpbil, men flickan gjorde motstånd och det brottsliga förfarandet avbröts från mannens sida. Den unga kvinnan blev omskakad av händelsen och delvis skadad men kunde lämna upplysningar till polisen vilket gjorde att man snabbt kunde gripa den utpekade 59-åringen.

Dömd av två instanser
Den dömde mannen har konsekvent förnekat att han gjort sig skyldig till dådet. Mot hans nekande finns dock målsägandens utpekande av honom och hennes beskrivning av hans säregna bil. Både tingsrätt och hovrätt har gjort bedömningen att flickans berättelse är tillförlitlig och trovärdig. Förutom kidnappningsförsöket dömdes 59-åringen också för att ha stulit en husvagn under föregående år. Påföljden för de båda brotten blev rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

59-åringen överklagade hovrättsdomen via sin försvarsadvokat med förhoppning om en för honom mer förmånlig bedömning.

Inga skäl för tredje rättegång
Högsta domstolen betonar att det krävs prövningstillstånd för att instansen ska pröva överklagandet, något som får meddelas om det bedöms vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Till detta kommer också principen om att prövningstillstånd får meddelas om det finns synnerliga skäl.

Något skäl att meddela prövningstillstånd har inte kommit fram, beslutar instansen efter att man gjort en genomgång av materialet. Bakom avslagsbeslutet står justitierådet Johnny Herre.

Högsta domstolens målnummer är B 3832-16.

Läs också:
Hovrätten fastställer dom för kidnappningsförsök
58-åring vill frikännas från kidnappningsförsök
Äldre man döms för att ha försökt föra bort 16-årig flicka